Chính sách quản lý

(Demo) Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1975/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 phê duyệt Dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai"
Cập nhật: 29/4/2016
Theo Quyết định, nội dung của Dự án là xây dựng, triển khai, quản lý, vận hành, khai thác, cập nhật hệ thống thông tin đất đai quốc gia thống nhất gồm các dữ liệu đất đai chuyên đề, qua các thời kỳ. Bên cạnh đó, sẽ kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với các ngành có nhu cầu; xây dựng các quy chế cập nhật, khai thác, vận hành hệ thống lâu dài đảm bảo tính đồng bộ, trách nhiệm đúng thẩm quyền của tổ chức, cá nhân tham gia hệ thống từ cấp Trung ương đến các cấp địa phương.

Công cụ tìm kiếm
Facebook